Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього  розпорядку та Статутом Школи.

Учні  мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність отримання повної загальної середньої освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою Школи;
 • участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля учнів (екстернів);
 • участь у органах громадського самоврядування;
 • участь у самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках, клубах, групах за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього  розпорядку, індивідуальні навчальні плани;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, вміннями в обсязі, не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережно ставитися до державного, громадського та особистого майна;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.

Учні (екстерни) Школи  залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці відповідно до чинного законодавства, Статуту та правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.