Порядок організації навчального процесу екстернів.

Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Екстернат у Школі здійснюється відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,   та має такі особливості.

Навчально-виховний процес триває,  як правило, з 1 вересня поточного року по 30 травня наступного року.

Навчання починається з Настановчої сесії, яка проходить у вересні.

Під час Настановчої сесії екстерн та його батьки знайомляться з учителями, вимогами до атестації з кожного предмета, критеріями оцінювання  знань екстернів з предметів, літературою для підготовки до атестації. Екстерн отримує методичні рекомендації для самостійного вивчення шкільних  предметів.

В іншому випадку екстерн відвідує настановчі консультації у вчителів школи індивідуально.

Зараховані екстерни, їх батьки або особи, що їх замінюють заповнюють індивідуальний навчальний план, який містить перелік навчальних предметів та заплановані терміни вивчення кожного предмета.

Заступник директора з питань екстернату призначає вчителів і видає екстерну Залікову книжку.

Залікова книжка – основний документ екстерна, яку він отримує після проходження Настановчої сесії.

Залікова книжка містить:

 • прізвище та ім’я екстерна,  його фотокартку;
 • загальні відомості про структуру навчального року;
 • перелік шкільних навчальних предметів для екстерна певного класу;
 • кількість відведених годин для консультацій з кожного предмета на навчальний рік;
 • призначення вчителів з кожного предмета для індивідуальних консультацій;
 • графік індивідуальних консультацій вчителів;
 • сторінки для відміток вчителями проходження екстерном консультації з кожного предмета;
 • відомості про проходження атестації за відповідний навчальний рік.

Залікова книжка затверджується і завіряється печаткою школи та повертається заступнику директора з питань екстернату в терміни, вказані в заліковій книжці.

Розклад індивідуальних консультацій  кожного екстерна визначається відповідно до індивідуального навчального плану та графіка роботи вчителів.

На проведення консультацій на одного екстерна з кожного предмета відповідного класу відводиться від 1 до 3 годин за весь період підготовки до атестації.

Екстерн отримує  в бібліотеці Путівник екстерна та підручники.

Екстерн самостійно опановує навчальний матеріал, зазначений у Путівнику екстерна  і, по мірі його підготовленості, отримує індивідуальні консультації у вчителів-предметників.

Запис екстернів на індивідуальні консультації до вчителів здійснює секретар школи за телефоном 044 257-10-28. Також екстерн має право записатися на консультацію самостійно.

Якщо екстерн записався на консультацію але не з’явився на неї і не повідомив про це вчителя або секретаря,  кількість відведених годин на консультації для нього буде зменшена.

Індивідуальна консультація – це складова навчально-виховного процесу, яка проходить у формі спілкування екстерна та вчителя. Екстерн отримує відповіді на запитання, корекцію знань та оцінку набутих умінь і навичок.

На індивідуальній консультації вчитель:

 • визначає рівень знань та вмінь екстерна з підготовлених тем згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень з предмета;
 • пояснює екстерну навчальний матеріал з певних тем, який викликав у нього труднощі під час підготовки до атестації;
 • консультує екстерна з приводу виконання та захисту рефератів та творчих робіт;
 • корегує набуті екстерном знання, уміння та навички, визначає недоліки та вказує шляхи їх усунення;
 • допускає до написання підсумкових контрольних робіт.

Оцінювання навчальних досягнень екстерна  включає такі види атестації:

 • поточну/тематичну;
 • підсумкову за  I –й семестр;
 • підсумкову за  IІ –й семестр;
 • державну підсумкову атестацію (для екстернів випускних (4, 9, 11) класів).

Поточне/тематичне оцінювання навчальних досягнень екстерна проводиться вчителем-предметником у формі бесіди, тестування, самостійної роботи тощо під час індивідуальних консультацій, за загальноприйнятою 12-бальною шкалою оцінювання або у вигляді заліку (“зараховано”/”не зараховано”), фіксується на відповідній сторінці Залікової книжки з позначкою дати складання та підписом вчителя.

Підсумкове оцінювання знань екстернів з предметів за семестри проводиться вчителем за результатами написаних контрольних робіт за І-й та ІІ-й семестри з кожного предмета.

Контрольні роботи екстернів, оформлені відповідно до вимог, фіксуються в бланках обліку контрольних робіт під певним номером та зберігаються в архіві школи 1 рік. Річна оцінка з кожного предмета виводиться як середній бал за написані підсумкові контрольні роботи.

Для вирішення спірних питань, що виникають під час проведення річного та підсумкового оцінювання, у Школі  екстернів створюється Апеляційна комісія. У разі незгоди  екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з результатами підсумкової атестації, їм надається право оскаржити їх на загальних підставах.

За результатами підсумкової атестації екстерни випускних класів отримують допуск до державної підсумкової атестації. Учням не випускних класів за результатами підсумкової атестації видається табель успішності.

Державна підсумкова атестація для екстернів проводиться, як правило, двічі на рік. Один раз у січні поточного навчального року (екстернів 4 та 9 класів) за наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) та в травні-червні (екстернів 4, 9 та 11 класів) у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

За один навчальний рік екстерн може пройти оцінювання та атестацію як за один, так і за декілька класів у межах одного освітнього рівня (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти).

Екстерни 5-8-х та 10-х класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік нагороджуються похвальним листом  “ За високі досягнення у навчанні “.

Випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (на рівні 12 балів), нагороджуються Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів“. Такою нагородою відзначаються переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань.

Рішення про нагородження екстернів приймається на спільному засіданні педагогічної ради школи та Ради школи і затверджується наказом директора  школи.

Екстернам, які закінчили основну школу з досягненнями у навчанні високого рівня (10-12 балів), видається свідоцтво про базову середню освіту звичайного зразка.

Екстерни, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».

Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджуються випускники, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Екстернам, які за станом здоров’я звільняються від атестації, необхідно подати  такі документи:

 1. заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;
 2. довідку лікарсько-консультаційної комісії, завірену печаткою лікуваль­ної установи.

Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів,  конкурсів, які мають статус міжнародних та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту  та атестата про повну загальну середню освіту виставляються атестаційна оцінка з цих пред­метів – 12 балів.

Учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання під час конкурсу ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту  або атестата про повну загальну середню освіту виставляються  атестаційна оцінки з цих пред­метів – 12 балів.