Шановні учні!

Якщо в певний момент вашого шкільного життя ви почали відчувати певний психологічний дискомфорт, систематично не встигаєте на належному  рівні виконувати домашні завдання, відчуваєте постійну втому від того, що маєте, окрім відвідування уроків у школі, приділяти багато часу додатковим заняттям спортом, музикою тощо, ви дорослішаєте і вже обрали сферу своєї професійної діяльності в майбутньому, подумайте добре і зважте  все… Можливо, вам варто спробувати навчатись заочно?

Однією із форм навчання в Школі екстернів, крім екстернатної та індивідуальної, є заочна форма навчання.

Заняття учнів заочної форми навчання проводяться у групах по 9-16 осіб. Основна форма організації навчання  учнів заочних класів – групова консультація.  Групові консультації учні заочних класів відвідують тричі на тиждень за встановленим розкладом.

Проводяться групові консультації з усіх предметів так званої інваріантної складової змісту освіти, тобто обов’язкових для всіх, хто хоче отримати атестат державного зразка.

Заочна форма навчання може стати оптимальною для вас, якщо:

 • Ви  маєте достатньо щільний графік занять в різних студіях, гуртках, секціях тощо, визначаєте ці заняття як професійно необхідні вам у майбутньому. Але при цьому ви відчуваєте, що маєте низький базовий рівень знань, прогалини у знаннях, здобутих раніше, тощо; і все це викликає невпевненість у тому, що зможете  навчатись повністю самостійно на екстернатній формі навчання та атестуватись екстерном.
 • Ви за своїми здібностями і можливостями могли б навчатись екстерном, але за складом свого характеру потребуєте спілкування з однолітками, а для успішного опанування навчальним матеріалом вам необхідне відчуття конкурентоспроможності, змагальності. Крім того, ви погано вмієте організовувати свій час, а послідовне відвідування навчальних занять за розкладом певним чином дисциплінує учнів заочних класів, на відміну від екстернів, котрі складають свій індивідуальний навчальний план самостійно і не прив’язані у відвідуванні школи до певного графіку чи розкладу.
 • Навчання у заочному класі може бути корисним для вас, якщо ви прагнете навчатись екстерном, але відстали від програми, в знаннях з окремих предметів  маєте прогалини. Групові консультації дадуть можливість вам надолужити втрачене  за допомогою вчителя, а потім, за бажанням, можна продовжити навчання на екстернаті.

Як знайти прогалини у своїх знаннях?

Коли при вивченні певної теми, розділу, під час роботи з підручником у тебе виникають певні запитання, тобі зустрічаються незнайомі слова, терміни, потрібно все це виписати, занотувати. Якщо ти знайдеш цю інформацію самостійно, то справишся з проблемою частково: підготуєшся до конкретної консультації. Якщо ж ти звернешся з своїми запитаннями до вчителя, то вирішиш цю проблему комплексно – вчитель, узагальнюючи твої особисто навчальні проблеми, вкаже на той матеріал чи навчальні теми, повторивши чи вивчивши котрі, ти не будеш відчувати труднощі в навчанні надалі.

Чим відрізняється заочний клас від навчального класу в масовій школі?

Серед учнів заочного класу не буде такої великої кількості осіб, серед якої ти б міг загубитись, або залишитись без уваги вчителя. У заочному класі може бути 9-16 учнів. Тут, як правило,  учні одного віку, з різними навчальними потребами, базовим рівнем, різними позашкільними інтересами. Це можливість для тебе не загубитись у масі, але разом з тим, і не бути одинаком, сам на сам зі своїми навчальними проблемами.

Чому в заочному класі навчатись легко?

Тут ти ніколи не залишишся без уваги вчителя, твоє навчання буде особливим, максимум індивідуалізованим: вчитель часто даватиме не одне завдання для всіх, а кожному –  окреме, обсяг отриманих завдань учнями теж іноді може бути різним.

Чому в заочному класі навчатись важко?

На опанування учнями заочних класів програмового матеріалу  відводиться менша кількість годин з кожного предмета, ніж в масовій школі. Тому вчитель намагається  використати обмежену кількість годин з предмета та подати учням максимум навчального матеріалу на консультації. Але саме головне – це те, що ти маєш   навчитись вчитись самостійно, адже значну частину навчального матеріалу з кожного предмета тобі прийдеться опанувати  самостійно. Тому, готуючись стати учнем заочного класу, необхідно налаштуватись на серйозну самостійну роботу, виконання досить значних за обсягом домашніх завдань. Але тут тобі буде дещо простіше, ніж учням-екстернам, бо вчитель керує цим процесом, підказує, який навчальний матеріал і як саме можна опанувати швидше, за якими принципами його можна об’єднати тощо.

Чому учні заочного класу іноді готують новий матеріал вдома?

За плануванням  для вивчення на  груповій консультації об’єднується кілька тем, котрі опановуються у звичайній школі на окремих уроках. Тому вчителі заочних класів частину програмових тем виносять на самостійне опрацювання учнів і ті вивчають їх самостійно вдома. Оцінюється  така тема обов’язково, як і всі інші.

Як готувати тему, котру необхідно опрацювати самостійно за підручником? Як узгодити підручник та інші джерела?

Навчання в заочних класах проводиться за підручниками, що використовуються  в загальноосвітніх школах. Ефективно можна використовувати різні посібники із стислим викладом навчальної інформації у формі схем, таблиць, тез та ін.

 • Уважно, не поспішаючи, прочитайте матеріал обраного розділу чи теми.
 • З’ясуйте, що тут найголовніше, сформулюйте цю думку, краще – письмово.
 • Зверніть увагу, які терміни, визначення, формули, прізвища, дати доведеться запам’ятати. Випишіть їх.
 • Прочитайте запитання та завдання до розділу, уявіть, як саме ви виконували б їх. Прокажіть вголос, занотуйте уявну «відповідь».
 • Прочитайте відповідні художні тексти, історичні документи, розгляньте карти, таблиці тощо.
 • Якщо вчитель на груповій консультації давав до цієї теми письмові завдання, вправи, виконайте їх. Якщо давав ряд запитань – підготуйте відповіді на них.
 • Перегляньте, які суттєві та цікаві доповнення до матеріалу підручника є в інших джерелах: посібниках, енциклопедії, хрестоматії.
 • Максимально використовуйте різні засоби оптимізації навчального процесу: систематизацію матеріалу у вигляді схем, опорних конспектів, тощо.

Як укладати план, тези, конспект статті?

Конспект –  це один із видів роботи з текстом.

Текст – це поєднання речень, пов’язаних за змістом та граматично. Основними засобами граматичного зв’язку речень в тексті є порядок  речень, порядок слів у реченнях, інтонація тощо.

План тексту – це ті пункти, котрі відображають  що і в якій послідовності викладено у тексті. Якщо поширити кожен пункт плану тексту, викладаючи стисло те, що хотів донести до читача автор кожним пунктом плану, то це будуть тези. Пункт плану тільки називає те, про що сказано.

Тези – це стисло сформульовані основні положення, думки, котрі автор статті чи оратор прагне розвинути, довести, захистити чи заперечити своєю статтею чи виступом. Теза – поняття ширше, ніж пункт плану. Але, як і пункт плану, тези тексту мають бути пов’язані внутрішньою логікою, послідовно розкривати тему і головну думку статті.

Якщо ви пишете твір, то підібравши до кожної тези аргументи (факти, цитати із художнього твору тощо) та виклавши їх, ви отримаєте текст вашого твору, або вашу відповідь на пропоновану тему.

Конспект – стислий, але зв’язний і послідовний переказ значного змісту статті, розділу книги, брошури, лекції тощо. В конспект зазвичай заносяться  основні положення, важливі факти, приклади, цифри, цитати.

Конспект, як і тези, різновид стислого переказу, до нього висуваються ті ж вимоги, що й до стислого переказу.

Основні способи укладання конспекту

Думка автора передається його ж словами, але скорочено обсяг вислову.Учень викладає думку своїми словами, але більш узагальнено, зберігаючи при цьому головну думку статті.

!!! ВАЖЛИВО!!!

Те головне, про  що говорить автор статті чи оратор, його основні положення мають  бути викладені без зміни головної думки, змісту тексту. 

Яка система оцінювання в заочних класах?

Учень на груповій консультації, як і на уроці, отримує поточні оцінки за усну відповідь, за виконане письмове завдання, за домашню роботу тощо. Теми, опановані самостійно учнем, вчитель може оцінити  на консультації, під час перевірки зошитів, на консультації, що є підготовкою до тематичної контрольні роботи, на підсумковому заліку  (в залежності від специфіки роботи вчителя та особливостей навчального предмета).

Основним принципом оцінювання є тематичне оцінювання. Воно може проводитись в різних формах (залежно від вибору вчителя). Тематичне оцінювання проводиться за темами ( чи підтемами), котрі були розглянуті на консультаціях, так і за темами, котрі опановувались учнями самостійно.

В кінці кожного семестру у заочних класах відводяться години для проведення підсумкових заліків з навчальних предметів.

Особливо високо оцінюється та заохочується самостійна пошукова та творча робота учнів, написання ними творчих робіт, рефератів, доповідей, підготовка комп’ютерних презентацій, добірка ілюстраційного матеріалу до консультації тощо.

Чи обов’язково писати реферати?

Чи можна замість конспектування робити добірку ксерокопій чи “електронний” реферат, адже це економить чимало часу, а переписувати з книжок до зошита – така нудна та неефективна робота?

Вміння конспектувати – один із стовпів самоосвіти. Прочитане стає вашим набутком лише тоді, коли пройде, як колись казали, “через розум, через серце і через руку” – тобто буде зрозумілим, проаналізованим, справить емоційне враження і – дуже важливо – буде самостійно викладене у новій, вашій власній редакції. Пишучи, схематизуючи, ілюструючи тощо, ми деякий час утримуємо певну інформацію у зоні активного сприйняття, задіємо різні механізми запам’ятовування, доки дані відомості не перетворяться на “наші”, знайомі і зрозумілі. Жодні технічні новації – ксерокопіювання, аудіо- та відеокурси та інші корисні та зручні речі не замінюють цього процесу, а лише доповнюють та вдосконалюють його. Якщо в електронному чи друкованому вигляді ви пропонуєте власний скорочений виклад теми, зручну таблицю, схему – вона відповідає своєму призначенню. Якщо ж перед нами компілятивний реферат чи скановані абзаци підручника – це позбавлене сенсу.

Як писати реферати?

Однією з підстав для зарахування до Школи екстернів є здатність учня самостійно навчатися, працювати з літературою, узагальнювати великий обсяг матеріалу. Реферат є однією із зручних та загальноприйнятих форм перевірки цих вмінь, тому поширений в нашому закладі.

Слово “реферат” походить від латинського “referre” – доповідати, повідомляти і означає або короткий виклад наукової праці, книги або доповідь, базовану на огляді літератури та інших джерел. У шкільній практиці використовуються обидва види рефератів, але їх не слід плутати.

Найпершу консультацію щодо плану та джерел реферату дає вчитель. На наступному етапі на вас чекає систематичний бібліографічний каталог, допомога фахівця-бібліографа, замовлення літератури за укладеним під його керівництвом переліком. Замовивши книжки у читальному залі бібліотеки, перегляньте їх, доберіть 5-6, де матеріал викладено найкраще для вашого завдання і розуміння. Читайте їх, складіть план та зробіть за ним огляд – самостійний виклад набутої інформації.

Як правильно оформити реферат?

Титульну сторінку зробіть за зразком


Головне управління освіти і науки
м. Києва
Школа екстернів

Як вчитися самостійно?

Реферат
учня 9 класу
Петренка Максима
Керівник-
Нестеренко О.Є

Київ-2020


У вступі проаналізуйте важливість обраної теми, основні джерела, відмінності між ними, ваші завдання.

Не намагайтеся викласти все, що знаєте. Оберіть, проконсультувавшись зі вчителем, два-три питання та міркуйте над ними. Не переписуйте готового тексту з книг та статей, а переказуйте його, зіставляючи, від першої особи множини: “ми визначили”, ”ми порівнюємо”, “як ми дізналися з (посилання на автора) …”. Включаючи загальновідоме, підкресліть, що ви це розумієте: “як відомо…”.

Остання сторінка -“ Бібліографія”. Розташовуйте джерела за алфавітом. Робіть посилання в тексті в дужках, наприклад, (5; 215), де перша цифра – у даному випадку 5 – це номер джерела за вашим списком, а друга – сторінка, з якої ви взяли цитату чи думку, переказану своїми словами.

БІБЛІОГРАФІЮ ОФОРМЛЯЙТЕ ЗА ЗРАЗКОМ:

 1. Гор А. Целостное восприятие мира // Евразия-мониторинг – 1993.
 2. Возняк В. Общественное развитие и экология: взаимосвязь, противоречия, кризисы // Вопросы экономики – 1996 – № 1 – с.129 – 134.
 3. Крисаченко В.С. Стратегия выживания вида Homo Sapiens L // Философская и социологическая мысль, – 1992 – №10 – С.23-37.
 4. Луніна І.О.  Державні фінанси України в перехідний період/ НАН України; Ін-т економ. прогнозування.- К.: Форт, 2000.- 296 с.

Як зробити усну доповідь за рефератом?

Коротко повідомте про тему, план, основні джерела. Не слід читати або переказувати весь текст. Намагайтеся протягом 5-7 хвилин познайомити слухачів з основними висновками, проілюструвавши найбільш вдалими фрагментами та прикладами

Які типові недоліки шкільного реферування?

Плагіат, відчуження автора реферату від тексту, обмаль джерел, відсутність самостійних висновків.

Скільки робочих зошитів необхідно вести?

В заочному класі учні  ведуть ту ж кількість зошитів з кожного предмета, котра рекомендована для учнів загальноосвітніх  шкіл і визначається вчителем з кожного предмета індивідуально. Зошити перевіряються вчителем в такому ж режимі, як і в масовій школі. Записи мають вестися в робочих зошитах охайно, синьою пастою.

Як готуватись учню до групової консультації?

 • Групова консультація в заочному класі виконує функцію уроку. Маєте до неї опанувати ту навчальну тему, котру вчитель пояснював на попередній консультації, а також опрацювати ту тему (чи теми), котрі були винесені вчителем на самостійне опрацювання.
 • Необхідно сформулювати запитання до вчителя стосовно навчального матеріалу (якщо вони виникли), а також виділити ті завдання, виконання яких викликало у вас труднощі.
 • Потрібно взяти з собою на консультацію підручник, зошит, посібники, карти (все, що необхідно з кожного предмета).

Чому не можна приходити на групову консультацію не підготовленим та пропускати консультації?

Кожна пропущена консультація ставить вас в  ситуацію, коли ви залишаєтесь сам на сам з великим обсягом навчальної інформації, а опановувати її прийдеться, бо інакше не можливо буде рухатись далі. Ще слід зазначити, що та тема, котра пояснювалась вчителем на консультації, автоматично тепер поповнює ваш список тем для самостійного опрацювання. Не виконане домашнє завдання  знижує продуктивність вашої роботи на консультації, а з врахуванням того обсягу навчального матеріалу, що виноситься на консультацію – з’явилась ще одна значна прогалина у ваших знаннях.