Школа екстернів – заклад індивідуальної освіти. Це означає, що система навчання у ньому пристосована до проблем і потреб конкретного учня, зручного для нього розкладу, темпу роботи, способів засвоєння нових знань та вмінь, враховує специфіку індивідуального навчального стилю – сукупності притаманних кожному окремому учню способів опанування знань, вмінь, навичок.

Школа екстернів є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів і здійснює  свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, в тому числі Законів України “Про  освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад та власного Статуту.

Школа знаходиться у підпорядкуванні Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Безпосереднє керівництво Школою екстернів здійснює його директор.

Головною метою Школи  є забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти громадян, які з різних поважних причин не мають змоги відвідувати масові загальноосвітні навчальні заклади та потребують підвищеної індивідуальної уваги.

Головними завданнями Школи є:

 • організація оптимальних умов навчання для громадян відповідно до їхніх потреб, здібностей, можливостей, стану здоров`я, професійної орієнтації, сімейних обставин, талантів;
 • впровадження до системи повної загальної середньої освіти форм навчання з підвищеною індивідуальною увагою, зокрема: екстернату, заочного навчання, індивідуального навчання за станом здоров`я тощо;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • формування  і  розвиток  соціально зрілої,  творчої  особистості  з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів.

Діяльність Школи будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, індивідуалізації, науковості,  неперервності і різноманітності, єдності і наступності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої  чинним законодавством, Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та власним Статутом.

У Школі мовою навчання є українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

У складі Школи функціонують:

 • приймальна комісія
 • методичні об’єднання вчителів
 • психологічна служба

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають підручники, посібники, дидактичний матеріал, науково-методичну літературу, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів.

У Школі використовуються програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, додаткова література, придатна для самостійного (індивідуального)  навчання.

Школа здійснює навчально-виховний процес з обов’язковим урахуванням особливостей розвитку та психофізичного стану учнів за такими формами навчання:

 • екстернат
 • індивідуальна форма навчання
 • заочна форма навчання

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання  з однієї форми навчання на іншу.

Тривалість занять визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

Структура навчального року, режим роботи а також тижневе навантаження учнів та графік шкільних канікул встановлюється Школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

У Школі використовується система оцінювання навчальних досягнень учнів та екстернів, затверджена Міністерством освіти і науки України.

Розклад уроків, розклад групових консультацій, факультативів, курсів за вибором, роботи гуртків тощо складаються відповідно до робочого навчального плану Школи, штатного розпису, санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог з урахуванням побажань учнів, батьків або осіб, що їх замінюють.

Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (екстернів), санітарно-гігієнічних та  педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, обсяг  визначається  вчителем, у разі потреби обговорюється з психологом, батьками, педагогами.

За результатами річного оцінювання учням (екстернам)  видається табель успішності. Навчання учнів (екстернів) у випускних 4, 9, 11 класах  завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та Статутом.

За результатами навчання учням (екстернам), які закінчили певний ступінь Школи рішенням педради та за наказом директора видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченню початкової школи – табель успішності
 • по закінченню основної школи – свідоцтво про базову середню освіту
 • по закінченню Школи – атестат про повну загальну середню освіту.

Учням заочної та індивідуальної форм навчання, які пройшли атестацію за базову загальну середню освіту з навчальними досягненнями високого рівня (10,11,12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Екстернам, які пройшли атестацію за базову загальну середню освіту з навчальними досягненнями високого рівня (10,11,12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту звичайного зразка.

В окремих випадках учні (екстерни) за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Оцінки з поведінки в Школі не виставляються. Якщо учні  порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Школи, не виконують індивідуальний навчальний план, за рішенням педагогічної ради  можуть бути відраховані зі Школи. В даному випадку Школа  в  3-денний термін інформує про це орган управління освіти за місцем проживання учня (екстерна).

Учні (екстерни), які з поважних причин за результатами річного оцінювання не засвоїли програмовий  матеріал  з одного або всіх предметів робочого навчального плану Школи, продовжують навчатися після корекції їхнього індивідуального навчального плану.

На підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, учні (екстерни) з поважних причин протягом навчального року можуть змінити форму навчання.

Нагородження учнів (екстернів), випускників  Школи здійснюється відповідно  до  Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та  срібну  медаль “За досягнення у навчанні”.

Учасниками навчально-виховного процесу Школи  є:

 • учні (екстерни)
 • педагогічні працівники
 • психологи
 • батьки або особи, які їх замінюють.

Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього  розпорядку Школи та цим Статутом.

До організації  навчально-виховного процесу Школи з дозволу адміністрації можуть залучатися представники громадськості, співробітники науково-дослідних  установ, студенти і викладачі вищих навчальних закладів педагогічного профілю, які спеціалізуються на проблемах навчання та виховання дітей з підвищеною індивідуальною увагою, в межах, визначених чинним законодавством і Статутом школи.